ASF Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine birleşme ve devralmala, şirketler ve ticaret hukuku, e-ticaret ve bilişim hukuku, rekabet hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, enerji hukuku ve dava takibi dahil olmak üzere geniş bir çerçevede hizmet sunmaktadır. Düzenli olarak, Türkiye’de halihazırda mevcut olan veya ticari faaliyete başlamayı planlayan müvekkillerimize sayılan hususlarda danışmanlık yapmaktayız.

 • Aile Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık Bürosu aile hukukuna ilişkin olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktadır;
  • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili,
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
  • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,
  • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri,
  • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım,
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
  • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi.
 • Tüketicinin Korunması Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık, tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde tüketicilerin hak kayıplarına uğramaması adına veya uğramış olduğu hak kaybının yeniden kazanılabilmesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurulması veya uğramış oldukları zararın tazmini amacıyla Tüketici Mahkemelerinde dava açılması başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

  • Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde ücretin iadesi, malın ücretsiz tamiri veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin  Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde takibi
  • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi
  • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
  • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
  • Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi
  • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
  • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
  • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
  • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
  • Mortgage kredisi kapsamındaki Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerine yönelik ihtilaflar
  •  Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
  • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar
  • Ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu‘na başvuruların yapılması
 • Fikri Mülkiyet Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında her türlü hakların, marka ve patentlerin kullanılması veya kullandırılmasına yönelik gerekli olan her türlü sözleşmelerinin hazırlanması, gerekli birimlere marka tescil başvurularının yapılması ve bu hukuk dalı çerçevesinde her türlü hukuk ve ceza davaları konularında edinmiş olduğumuz engin bilgi ve tecrübelerimizle, müvekkillerine danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Alanında uzman marka ve patent vekilleri sahip olan ofisimiz ile fikri mülkiyet haklarının her türlü yansıması hususunda yerli ve uluslararası müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

 • Miras Hukuku


  Miras, ebeveynlerin vefatı sonrasında elde edilen mallar ve kalan terekeyi ifade eder.

  Kendisine miras kalan herkes, kendisine kalan bu malları satmak, kiralama ya da devretme gibi kısaca üzerinde tasarruf etme yetkisine sahiptir. Ancak bahsedilen yetkileri alanında uzman bir miras avukatından yardım almadan gerçekleştirebilmeleri çok zordur. Ayrıca kanunda yer verilen bazı hak düşürücü sürelere de riayet edilmesi elzemdir. Bu noktada uzman bir miras avukatı ile süreci yürütülerek sağlıklı bir şekilde sonuçlanması gerekmektedir. Liberta Avukatlık Ofisi, alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi miras hukuku avukatları ile müvekkileri lehine sonuç doğuracak miras hukukundan doğan her türlü uyuşmazlıklarda müvekkilerinin yanındadır.

  • Ortaklığın Giderilmesi
  • Mirasçılıktan Çıkarma
  • Mirasçı Atama
  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasta tenkis davası,
  • Vasiyetnamenin okunması, tenfizi davaları
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
  • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.
 • İş Hukuku


  İş hukuku, güncel yasaları ve tesis edilme amacı doğrultusunda “işçilerin mağdur olmasını engelliyor” diyebiliriz. İşveren aleyhine açılan kıdem, ihbar vb. tazminat davaları ile, bir iş yerinde özlük haklarını temin edemeyen çalışanların haklarına kavuşmaları mümkün hale geliyor. ASF Hukuk & Danışmanlık Bürosu, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre, belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmeleri hazırlayarak ile işçi-işveren ihtilaflarının önüne geçmek adına yardımcı olmaktadır. Aynı doğrultuda, arabuluculuk süreci de dahil olmak üzere, dava süreçlerinin müvekkil lehine sonuçlanması adına tüm işlemleri uzman alanında uzmanlaşmış iş hukuku departmanı ile yerine getirmektedir.

  Uzun yıllardır, iş hukuku bakımından masanın her iki yanında da yer alan büromuz; gerek işveren temsilciliği ve danışmanlığı yönünden, gerekse işçilerin bireysel ve toplu haklarının temini için yürüttüğü işlemler bakımından oldukça tecrübeli bir kadroya sahiptir ve etkin çözümler sunmaktadır. İşe iade davalarından, toplu iş sözleşmelerine, grev ve lokavt işlemlerinden, hizmet tespit davalarına varan bir yelpazede etkin hizmet verilmektedir.

  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KAPSAMINDA GÖRÜLEN BİR KISIM DAVA TÜRLERİ

  • İhbar Tazminatı Davası
  • Kıdem Tazminatı Davası
  • Kötü niyet Tazminatı Davası
  • Sendikal Tazminat Davası
  • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası
  • Ücret Alacakları Davası
  • Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası
  • Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası
  • Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası
  • Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası
  • İşe İade Davası
  • Hizmet Tespiti Davası
  • Eksik İşçilik Davası
  • İş Kolunun Tespiti Davası
  • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası
  • Lokavtın Durdurulması Davası
 • Sorumluluk Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık Bürosu sorumluluk hukukuna ilişkin olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktadır;
  • Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat
  • Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
  • İş Kazasından Kaynaklı Efor Kaybı, Maddi / Manevi Tazminat
  • Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları
  • Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi / Aktüerya hesabı
 • Vergi Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık, ticari işlemin vergisel bir sonucu olduğunu göz önünde tutarak müvekkillerine, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, kdv ve kdv cezası başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

  • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
  • Sürekli vergi danışmanlığı
  • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar
  • Vergi Mahkemesi dava dilekçelerinin yazımı ve vergi davalarının takibi
  • Vergi Uzlaşmaları (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma- Tarhiyat sonrası uzlaşma)
  • Kaçakçılık ve sahte fatura düzenleme veya kullanma suçlarından doğan ceza davaları
  • KDV, Ötv ve sair sorumluluklardan doğan vergi tarhiyatları
  • Özel usulsüzlük cezaları
 • Özel Hukuk Dava Takibi


  ASF Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun avukatları, müvekkillerini mahkemelerin ve temyiz makamlarının her derecesinde temsil etmektedirler. Büromuz avukatları aşağıdaki hukuk dalları da dâhil olmak üzere geniş bir alanda uzman dava hizmeti sağlamaktadırlar.

  • Şirketler hukuku uygulamalarından kaynaklanan ihtilaflar,
  • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ulusal ve uluslar arası ihtilaflar,
  • Gayrimenkul ihtilafları,
  • Fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,
  • Tüketici hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,
  • İş hukukundan (İşçi-İşveren İlişkisi) kaynaklanan ihtilaflar,
  • Tazminat hukukundan kaynaklanan ihtilaflar.
 • Eşya Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık,  Eşya hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır.

  • Gayrimenkul davaları,
  • Tapu iptali ve tescili,
  • Men-i Müdahale davaları,
  • Kamulaştırma,
  • İzale-i Şuyu,
  • Tahliye davaları,
  • Kat mülkiyeti yasasından doğan davalarıdır.
 • Kira Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık,  yerli ve yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere, müvekkillerine gayrimenkul mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına yönelik işlemlere ilişkin hukuki destek vermektedir. Ofisimiz, her türlü arazi geliştirme, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlama, yapılandırma ve yeniden yapılandırma, gerekli olan imar düzenlemeleri, inşaat ruhsat ve izinlerinin alınması, kiralama işlemleri gibi hususlarda müvekkillerine son derece profesyonel destek vererek sonuca ulaştırmaktadır.

  Ayrıca site ve toplu yapı yönetimlerinin danışmanlığı yürütülmektedir. Malumunuz toplu konutların inşa edildiği bu dönemde yeni bir komşuluk ve sosyal yaşantı biçimleri oluşmaktadır. Bir mahalle hatta kimi zaman bir semt büyüklüğünde toplu yapılar ve siteler tesis edilmektedir. Bu yaşam alanlarında gerek bireysel gerekse toplu olarak bazı hukuki sınırlamalar ve haklar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

  Site ve toplu yapıların inşaat süreci tamamlanıp, geçici ve kesin kabul işlemleri gerçekleştiğinde, malikler yönetim planı ve bireysel sözleşmeler ile yetki süreleri uzunca belirlenmiş olan “geçici site yönetimleri” ile karşı karşıya kalırlar. İnşaat şirketlerinin devamı olan bu geçici yönetimlerin asli amacı sitenin ilk birkaç yıl yönetimini üstlenerek, site marka değerini yitirmeden, yumuşak bir geçiş ile maliklere yönetimin devrini sağlamak olmalıdır.

  Ancak çoğu zaman bu idealist yaklaşım karşılık bulmaz ve geçici yönetimler, inşaat şirketlerinin inşai eksikliklerini kapatmak adına, maliklerden aidat toplayarak inşaat şirketi gibi hizmet veren yapılara dönüşürler. Bu noktada karşılıklı hak ve sorumlulukların tespiti, mevcut yönetimlerin denetlenmesi ve sorumluluklarının işaret edilmesi önem taşımaktadır.

  Bu bakımdan gerekli tecrübe ve liyakata sahip büromuz gerek site yönetimleri gerekse bu yönetimlerden mustarip olan maliklere gerekli hukuki hizmeti ve stratejiyi temin etmektedir.

  • Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve tapu işlemlerinin takibi,
  • Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kentsel Dönüşüm Projelerinde müzakere sürecinde danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması,
  •  İpotek tescil ve terkin işlemlerinin takibi ile ipoteğin fekkine ilişkin davalar,
  • Bedeli ödenmesine rağmen tapusu devredilmeyen taşınmazlara ilişkin açılacak tescil, bedel iadesi ve tazminat davaları,
  • Miras Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
  •  Hata, hile ve muvazaa sebebiyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
  •  Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve tahliye davaları,
  • Önalım, intifa ve geçit hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ile tapuya şerh edilmesi,
  •  Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve bedel tespiti davaları
  • Site yönetim ve danışmalık hizmetleri
  • Toplu yapı danışmalığı
  • Gizli ayıp ve inşai eksiklikten doğan davalar
 • Borçlar Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık, yerli ve yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere, müvekkillerine gayrimenkul mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına yönelik işlemlere ilişkin hukuki destek vermektedir. Ofisimiz, her türlü arazi geliştirme, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlama, yapılandırma ve yeniden yapılandırma, gerekli olan imar düzenlemeleri, inşaat ruhsat ve izinlerinin alınması, kiralama işlemleri gibi hususlarda müvekkillerine son derece profesyonel destek vererek sonuca ulaştırmaktadır.

  Ayrıca site ve toplu yapı yönetimlerinin danışmanlığı yürütülmektedir. Malumunuz toplu konutların inşa edildiği bu dönemde yeni bir komşuluk ve sosyal yaşantı biçimleri oluşmaktadır. Bir mahalle hatta kimi zaman bir semt büyüklüğünde toplu yapılar ve siteler tesis edilmektedir. Bu yaşam alanlarında gerek bireysel gerekse toplu olarak bazı hukuki sınırlamalar ve haklar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

  Site ve toplu yapıların inşaat süreci tamamlanıp, geçici ve kesin kabul işlemleri gerçekleştiğinde, malikler yönetim planı ve bireysel sözleşmeler ile yetki süreleri uzunca belirlenmiş olan “geçici site yönetimleri” ile karşı karşıya kalırlar. İnşaat şirketlerinin devamı olan bu geçici yönetimlerin asli amacı sitenin ilk birkaç yıl yönetimini üstlenerek, site marka değerini yitirmeden, yumuşak bir geçiş ile maliklere yönetimin devrini sağlamak olmalıdır.

  Ancak çoğu zaman bu idealist yaklaşım karşılık bulmaz ve geçici yönetimler, inşaat şirketlerinin inşai eksikliklerini kapatmak adına, maliklerden aidat toplayarak inşaat şirketi gibi hizmet veren yapılara dönüşürler. Bu noktada karşılıklı hak ve sorumlulukların tespiti, mevcut yönetimlerin denetlenmesi ve sorumluluklarının işaret edilmesi önem taşımaktadır.

  Bu bakımdan gerekli tecrübe ve liyakata sahip büromuz gerek site yönetimleri gerekse bu yönetimlerden mustarip olan maliklere gerekli hukuki hizmeti ve stratejiyi temin etmektedir.

  • Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve tapu işlemlerinin takibi,
  • Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kentsel Dönüşüm Projelerinde müzakere sürecinde danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması,
  •  İpotek tescil ve terkin işlemlerinin takibi ile ipoteğin fekkine ilişkin davalar,
  • Bedeli ödenmesine rağmen tapusu devredilmeyen taşınmazlara ilişkin açılacak tescil, bedel iadesi ve tazminat davaları,
  • Miras Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
  •  Hata, hile ve muvazaa sebebiyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
  •  Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve tahliye davaları,
  • Önalım, intifa ve geçit hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ile tapuya şerh edilmesi,
  •  Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve bedel tespiti davaları
  • Site yönetim ve danışmalık hizmetleri
  • Toplu yapı danışmalığı
  • Gizli ayıp ve inşai eksiklikten doğan davalar
 • Sözleşmeler Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık, tarafından Sözleşme Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:
  1. Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi
  2. Taraflarca Hazırlanmış olan Sözleşmelerin İncelenerek Gerekli Düzeltme ve Değişikliklerin Yapılması veya Yeniden Hazırlanmaı
  3. Hali Hazırda İmzalanmış Sözleşmelerin İncelenerek Karşılaşılabilecek Uyuşmazlıklar Hakkında Rapor Hazırlanması
  4. Sözleşmelerden Kaynaklanan İhtilaflarda Müvekkillere Mahkeme ve Tahkim Aşamasında Avukatlık Hizmeti Sunulması
 • İdare Hukuku

  Avukatlık ve Danışmanlık Büromuzca bu alanda verilen hizmetler, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

 • Rekabet Hukuku


  Büromuz esas olarak yerel hukuka ve AB hukukuna ilişkin distribütörlük, münhasır veya ihtiyari distribütörlük anlaşmaları ve franchise sözleşmeleri; satış yöneticileri, brokerlar ve satış temsilcilerine ilişkin sözleşmeler; tedarikçi ve dağıtıcılarla hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler, çerçeve anlaşmaları, alım-satım ve tedarik sözleşmeleri; müşavirlik sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, yerel ve uluslar arası taşıma sözleşmeleri, üretim anlaşmaları ve taşeronlarla yapılan sözleşmelerin hazırlanmasında hizmet vermektedir.

 • Ceza Hukuku


  ASF Hukuk & Danışmanlık, Ceza Hukuku alanında aşağıdaki davalara bakmaktadır.
  • Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza davaları
  • Müdahil-mağdur vekilliği ve sanık müdafiiliği
 • İcra ve İflas Hukuku


  Hukuk Büromuz İcra İflas Hukuku ve Alacak – Borç Yönetimi hususundaki tecrübesi ile verimli bir çalışma yürütmektedir. Takip süreçleri hızlı ve hedefe dayalı şekilde sonuçlandırılmaktadır.

  Hukuk büromuz müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır. .Bu kapsamda borçlu ve mal varlığı hakkında gerekli bilgiler hızlı bir şekilde toplanmakta ve müvekkillerle paylaşılmaktadır.

  Büromuz icra-iflas takibi sürecinde yer alan müvekkilleri için ise, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi işlemleri gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır.

İstanbul Şişli Avukatlık Hukuk Büroları